პროექტის შესახებ

ტექნიკური ინფორმაცია
პროექტის სახელწოდება: გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის.
პროექტის აკრონიმი: MENVIPRO
პროექტის ხანგრძლივობა: 2018-2021
მოწვევა: ძირითადი ქმედება 2: თანამშრომლობა ინოვაციისთვის და კარგი პრაქტიკის გაცვლისთვის
ERASMUS+ შესაძლებლობა უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის 2018
EAC / A05 / 2017 – შერჩევის წელი 2018
პროექტის მოკლე აღწერა
მაგისტრატურის სწავლების სისტემა წარმოადგენს ყველა ქვეყნის HE სისტემის მნიშვნელოვან ელემენტს, ვინაიდან იგი ქმნის საფუძველს ინოვაციური ეკონომიკისა და კონკურენტუნარიანი სამეცნიერო სისტემისთვის. გარდა ამისა, იგი ასევე უზრუნველყოფს
HE სისტემის რეპროდუქციას. განათლების ამ სფეროში ბოლონიის პრინციპების გავრცელება სრულად შეესაბამება ევროპული და გლობალური ეკონომიკის ტენდენციებსა და საჭიროებებს და წარმოადგენს სომხეთისა და საქართველოს განათლების რეფორმის
პრიორიტეტულ მიმართულებას. ჯერჯერობით, ყურადღება ამ სექტორის მიმართ, განსაკუთრებით გარემოს დაცვის სფეროში (EP), არ არის საკმარისი. მაგალითად, სომხეთში, ქვეყანაში, რომელიც ამუშავებს ატომურ ელექტროსადგურს, გარემოსდაცვითი
რადიაციული დაცვის სფეროში სამაგისტრო სასწავლო გეგმა არ არის ხელმისაწვდომი! ყველა სპეციალისტს ამ სფეროში უწევს საზღვარგარეთ სწავლა. საქართველოში, რომლის ეკონომიკა მთლიანად დამოკიდებულია ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობაზე (მაგ. ღვინის წარმოება), სურსათის უვნებლობის სფეროში არ არსებობს მაგისტრატურის კურსები. ამავე დროს, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის თემატური ტერიტორია წარმოადგენს ევროპასა და სამიზნე ქვეყნებში გრძელვადიან და მნიშვნელოვან პრიორიტეტს.
სინამდვილეში, EP- ს შესაძლებლობები არის ძირითადი წინაპირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ცხოვრების ხარისხისა და ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას, განსაკუთრებით ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორებიცაა სომხეთი და საქართველო,
ძალიან მკაფიო სპეციალიზაციის სტრატეგიებით. სწორედ ამიტომ, ERASMUS+ პროგრამა მუდმივად აცხადებს ამ სფეროს პრიორიტეტულად სამიზნე ქვეყნებთან თანამშრომლობისთვის.
რატომ MENVIPRO?
პროექტის საერთო მიზანია
პროექტის საერთო მიზანია სომხეთსა და საქართველოში გარემოსდაცვით სფეროში სამაგისტრო სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება ბოლონიის პრინციპების შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამების კომპლექსური მოდერნიზაციის საფუძველზე, EAU- ს ზალცბურგის პრინციპებისა და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად.
საოპერაციო მიზნები:
ევროპაში და პარტნიორ ქვეყნებში არსებულ სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლა
საუკეთესო პრაქტიკის შესასწავლად (კონკრეტული ყურადღება განათლების
კვლევის ინტეგრირებაზე). ეროვნული სასწავლო სტანდარტების, ბოლონიისა და
ზალცბურგის პრინციპების საფუძველზე, საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე,
სასწავლო გეგმის რეგულირების შესაძლო მიმართულებებისა და არსებული
შეზღუდვების განსაზღვრის მიზნით;
 ახალი და გაუმჯობესებული MSc კურიკულუმის შემუშავება და მომზადება
აკრედიტაციის მიზნით (მათ შორის ძირითადი და ტრანსფერული სეგმენტები).
ყველა მონაწილე პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებში შესაბამისი MSc
სასწავლო გეგმის მოდერნიზაციის დანერგვა.
MSc სასწავლო პროგრამა:
– გარემოს გეოქიმია
– გარემოს მონიტორინგისა და გაზომვის მოწყობილობები
– კომპლექსური გეოეკოლოგიური რუკები
– სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა და მონაცემთა მართვა
– ლანდშაფტის დაგეგმვა
– ურბანული გარემოს ეკოლოგია
– გარემოს ტოქსიკოლოგია
– გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები (GIS)
– ეკოლოგიური რისკის შეფასება
შემდგომი სამაგისტრო კურსი იქნება ახლად შემუშავებული (თითოეული კურსი 3
ECTS კრედიტიანია):
– გარემოს რადიაციული დაცვა
– გარემოს სტატისტიკა
– გამოყენებითი დისტანციური გარემოს აღქმა
– წყლის ხარისხის მართვა
– სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოება
 ინოვაციური სწავლების / სასწავლო გარემოს შექმნა და განვითარება
(საერთაშორისო სამაგისტრო საზაფხულო სკოლა, გარემოს დაცვის ლაბორატორიის
გაზიარება);
 ახალი სასწავლო გეგმებისა და სწავლების / სწავლის გარემოს შეფასება საპილოტო
განხორციელების გზით (სასწავლო პროგრამების ეფექტურობის შეფასებისა და
მოსწავლეთა კმაყოფილების შეფასება, პედაგოგთა გადამზადების, სამაგისტრო
კლასების მომზადება). პროექტის შედეგების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად;
 პროექტის შედეგების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;
 ევროპასა და პარტნიორ ქვეყნებში აკადემიური საზოგადოებების ინფორმირება
პროექტის შედეგების შესახებ და მაქსიმალური შესაძლო გავლენის უზრუნველყოფა
პოსტდოქტორულ კვლევების სისტემებზე. სხვა უნივერსიტეტების ინოვაციური
სამაგისტრო პროგრამის შესავალი ინსტრუმენტების მომზადება და ხელშეწყობა.
სამუშაო პაკეტები
The overall project plan consists of 4 content-specific WPs implemented in sequence with certain overlaps allowing inter-project transfer of results between activities (conveyor-like structure). Additionally, the Quality (WP5), Dissemination (WP6) and Management (WP7) activities will run throughout the project lifetime ensuring continuous visibility of the project, exposure of the target groups to the project results, as well as coordination and management soundness of the project implementation.

 

WP1: Preparation – Analysis of the nowadays state of Environmental Protection educational programs in Armenia’s and Georgia’s HEI’s with special attention to the local and international environmental regulations, as well as requiremen

ts for the potential workforce. Development of study program modernization and adaptation plan with the same teaching time schedule and content for Armenia and Georgia HEI’s which will also ensure the competence of students passing from one degree (MS) to another (PhD).

WP2: Mobility – Familiarization with the teaching processes in Environmental Protection study programs in EU HEI’s. Examination the possibilities and peculiarities of living lab incorporation into the new study program plan.

WP3: Process of curriculums development and modernization in the following topics:

 1. Environmental geochemistry,
 2. Environmental radiation protection,
 3. Environmental monitoring and measurement devices,
 4. Environmental statistics,
 5. Geoecological cartography/mapping,
 6. Spatial data infrastructure and management,
 7. Landscape planning,
 8. Applied remote sensing technologies,
 9. Environmental research logistic,
 10. Urban ecology,
 11. Ecotoxicology,
 12. Environmental impact assessment, environmental audit & environmental standards,
 13. Analytical provision of environmental protection activity
 14. Water quality management

WP4: Laboratory capacity building – Conceptual logistic and physical development of living lab. Implementation of living lab principles in Armenia’s and Georgia’s HEI’s.

WP5: Pilot teaching and evaluation.

WP6: Dissemination – creation of project website, communication with media and stakeholders, organization of workshops, final international conference in Yerevan, publication of textbooks, manuals etc.

WP7: Management.

პარტნიორობა

პროექტის ამბავი

ახალი ამბები

გამოქვეყნება

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ივენთი

გავლენა