Ծրագրի մասին

Տեխնիկական տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում՝ «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (բնապահպանություն)» կրթական ծրագրերի

արդիականացում Հայաստանի և Վրաստանի համար

Ծրագրի հապավում՝ MENVIPRO
Ծրագրի համար՝ 598232-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Ծրագրի տևողություն՝ 2018-2021թթ.

Ծրագրի ամփոփում

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է շրջակա միջավայրի պաշտպանության (բնապահպանության) ոլորտում
բարելավել կրթական ծրագրերի որակը Հայաստանում և Վրաստանում, ապահովել առարկայական ծրագրերի
բազմակողմանի արդիականացում՝ հիմք ընդունելով Բոլոնիայի և ԵՀԱ-ի (եվրոպական համալսարանների
ասոցիացիա) Զալցբուրգյան սկզբունքները, ինչպես նաև եվրոպական լավագույն փորձը՝ ներառյալ կրթական
տեխնոլոգիաների վերջին նորարարությունները: Ծրագիրը կարևորելու է հետբուհական կրթության և
գիտահետազոտական գործունեության սերտ կապը՝ այդպիսով շրջանավարտներին զինելով նորագույն
գիտելիքներով և գործնական հմտություններով: Համալսարան-հասարակություն-արդյունաբերություն կապերը
նույնպես կխթանեն շրջանավարտների աշխատունակությունը:
Բնապահպանական կրթությունը կտրուկ արդիականացնելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է
միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական եզակի լաբորատորիա, որտեղ կիրականացվեն
ուսանողական, արտաքին շահառուների հետ համագործակցային տարբեր նախագծեր։ Բնապահպանության
ոլորտում միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիան ծրագրի հիմնական
շոշափելի արդյունքներից է, որը տարիներ շարունակ սահմանելու է հետբուհական կրթության որակի
չափանիշները: Ավելին՝ լաբորատորիան հասանելի կդարձնի ժամանակակից լաբորատորայի
ենթակառուցվածքները և հնարավորություն կտա իրականացնելու տարբեր նախագծեր համալսարանների և
արտաքին շահառուների միջև:
Ծրագրի գործառնական նպատակներից է նոր և արդիականացված առարկայական ծրագրերի մշակումը
հավատարմագրման համար: Բոլոր գործընկեր համալսարաններում արդիականացվելու են հետևյալ
առարկայական ծրագրերը՝
 Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա
 էկոլոգիական մոնիթորինգ և չափիչ սարքեր
 Համալիր գեոէկոլոգիական քարտեզագրում
 Տարածական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ և կառավարում
 Լանդշաֆտի պլանավորում
 Քաղաքային միջավայրի էկոլոգիա
 Էկոթունաբանություն
 Աշխարհագրական-տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)
 Էկոլոգիական ռիսկի գնահատում
Մշակվելու են հետևյալ նոր առարկայական ծրագրերը (յուրաքանչյուրը՝ 3 ECTS կրեդիտ)
 Շրջակա միջավայրի ճառագայթային պաշտպանություն
 Շրջակա միջավայրի տվյալների վիճակագրություն
 Շրջակա միջավայրի կիրառական հեռազննում

 Ջրի որակի կառավարում
Սննդի անվտանգություն և պաշտպանություն

գործընկերություն

Ծրագրի պատմություն

Նորություններ

Հրապարակումը

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Միջոցառումներ

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Ազդեցություն

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.